Lægefaglig viden i misbrugsbehandling

Lægefaglig misbrugsbehandling

Misbrugsbehandlingen  i Danmark har historisk set været adskilt fra det øvrige sundhedsvæsen, og der har traditionelt set kun været få læger og sygeplejersker tilknyttet både de offentlige og private behandlingscentre. Det har ført til kritik af kvaliteten af misbrugsbehandlingen, særligt alkoholbehandlingen.

Som Lægeforeningen udtaler: ”Alkoholbehandlingen skal forbedres og patienterne skal tilbydes ensartede tilbud af høj kvalitet uanset hvor de bor. Bedre behandling af alkoholmisbrug kan også forebygge en række af de følgesygdomme, som giver store merudgifter i sundhedsvæsenet. En mere effektiv indsats for alkoholmisbrugere kan virkelig betale sig”.

Eneste misbrugsbehandling med specialafdeling for abstinensbehandling

Hos Behandlingscenter Tjele har vi valgt at fastansatte læger og sygeplejersker til at varetage afrusning og abstinensbehandling.

Vi har som den eneste misbrugsbehandling i Danmark egen specialafdeling for modtagelse, afrusning og udredning. Her modtages alle patienter, før de fordeles på vores centre rundt i landet.

På modtageenheden kan lægerne håndtere selv længerevarende og komplicerede afrusninger efter medicinsk vurdering. Der foretages en scoring af abstinenser ud fra bl.a. blodtryk, puls, tremor, uro og sved. Ud fra denne samt patientens køn, comorbiditet, højde og vægt m.m., lægges en plan for den medicinske abstinensbehandling.

Alle patienter, der indskrives, bliver tilset og vurderet af en læge indenfor 24 timer.

Varighed af abstinensbehandling

Behandling af alkoholabstinenser tager typisk 7 dage, men er abstinenserne meget kraftige, kan abstinensbehandlingen vare op til 10 døgn. Det er vigtigt, at medicin mod abstinenser gives på rette tidspunkt og i rette dosis.

Medicinsk behandling

Vi anvender tbl. Klopoxid til afrusning ud fra et scoringssystem, som er udviklet hos os. Anvendelsen af Klopoxid er valgt ud fra undersøgelser, som understøtter, at dette er førstevalget og ud fra betragtning om, at dette præparat er lettere at kontrollere end fx Fenemal.

Ved uro, stoftrang og søvnbesvær ifm. stofmisbrug både initielt og ved senabstinenser senere i forløbet har vi god gavn af understøttende behandling med tbl. Quetiapin.

Vi udtrapper opioidafhængige ved hjælp af r. Suboxone/Temgesic, hvilket vi har stor succes med. I modsætning til Oxycontin/Morfin giver dette ikke et ”kick”, men holder i stedet abstinenser mest muligt fra døren.

Pia Krarup er virksomhedsansvarlig overlæge hos Behandlingscenter Tjele og arbejder til daglig med abstinensbehandling på Tjeles specialafdeling for afrusning.

Kvalitet handler også om muligheden for behandling af dobbeltdiagnose

I misbrugsbehandling er det en klassisk problematik, at patienter med dobbeltdiagnose falder mellem to stole. Hvor man i psykiatrien typisk først ønsker at vurdere patienter, efter de har været afholdende i nogen tid, mener man i misbrugsbehandlingen ofte, at der er behov for en psykiatrisk indsats som en forudsætning for, at patienten kan opnå afholdenhed overhovedet.

Hos Tjele er vi opmærksomme på problematikken og har psykiatere fast tilknyttet behandlingen, som patienter med behov for at psykiatrisk udredning hurtigt kan få en tid hos, når de er mest muligt afgiftede.

Fastansatte læger er mere involveret i misbrugsbehandlingen

At være fastansat læge giver mulighed for at følge patienterne tæt under hele behandlingsforløbet. Dette gør, at udtrapningsplaner kan justeres løbende, senabstinenser kan afhjælpes (både non-farmakologisk og farmakologisk), samt at eventuel co-morbiditet kan balanceres; fx får mange diabetikere problemer med blodsukkeret, når de stopper med at drikke, og dette skal vi naturligvis hjælpe med.

Derudover opbygges der en vidensbank hos fastansatte læger, idet Tjeles kultur/ånd kommer ind under huden, og formålet om at hjælpe andre kommer i højsædet. Desuden bliver den medicinske behandling løbende justeret ud fra de erfaringer, vi gør os som fastansatte læger, mens vi forsøger at dygtiggøre os ved at holde os opdaterede på, hvad der kommer af ny viden på området.

Har du spørgsmål om misbrugsbehandling?

Ring til os, hvis du har spørgsmål om vores behandlingstilbud, afrusning eller abstinensbehandling.

Vi har åbent alle dage og døgnet rundt.

Gitte Søndergaard
Rådgiver hos Tjele

Send os en e-mail

Skriv til os på nedenstående mailformular, vi vender tilbage den førstkommende arbejdsdag.

Læs om Behandlingscenter Tjeles privatlivspolitik.